• Kloosterlaan 81 - 9251 ME - Bergum
  • 0511 - 46 12 12
0511 - 46 12 12
MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

Een groen bedrijf is bij uitstek duurzaam. Met verschillende innovatieve ontwikkelingen zoals de aanleg van daktuinen door Frisia Bergum speelt het bedrijf actief in op de beoogde verduurzaming van de samenleving. De dakbeplanting neemt fijnstof op, houdt hemelwater langer vast en het groen bindt CO2, het voornaamste broeikasgas dat de versnelde klimaatverandering veroorzaakt. Daarnaast speelt de grootschalige aanplant van bomen en struiken rond bedrijfspanden of in nieuwbouwwijken ook een vooraanstaande rol in de wens tot vergroening.

Een belangrijk onderdeel van de missie van Frisia Bergum is om bij haar werkzaamheden een minimale belasting voor mens en milieu te realiseren. Binnen de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar bedrijfsveiligheid, milieuvriendelijkheid en integriteit in al haar activiteiten. Een duurzame afvalverwerking, CO2 reductie en een zuinig gebruik van schaarse middelen door een uitgebalanceerd inkoopbeleid maakt onderdeel uit van de ontwikkelde bedrijfsfilosofie. Frisia Bergum waarborgt een hoge kwaliteit en controleert nauwgezet alle stappen in het werkproces. Ook beschikt Frisia Bergum over het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Frisia Bergum heeft in het kader van de CO2 prestatieladder trede 5, een energiemanagement plan opgesteld. In dit plan worden initiatieven genomen om het elektriciteit- en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO2 uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving. Frisia Bergum is al vanaf 2015 actief met de CO2 prestatieladder en sinds het voorjaar van 2018 in het bezit van het CO2-bewust Certificaat Niveau 5.

Ons Energie Management Programma kunt u hieronder bekijken:

MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

Energie Management Programma 2019

Klik hier voor het Energie Management Programma 2019
MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

Energie Management Programma 2020

Klik hier voor het Energie Management Programma 2020
MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

Energie Management Programma 2021

Klik hier voor het Energie Management Programma 2021

Alles bij Frisia Bergum berust uiteindelijk op mensenwerk. Mensen zijn de kracht van het bedrijf. Daarom investeren wij volop in de kwaliteit van onze werknemers door het bieden van een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities. Goede scholing- en loopbaanmogelijkheden horen vanzelfsprekend bij deze ambitie evenals een veilige en gezonde werkomgeving. Wij streven er naar dat het personeelsbestand een goede afspiegeling vormt van de samenleving. En daarom worden ook mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt ingezet; in overleg met gemeenten en Sociale Werkvoorzieningen.

Scope:
Dominantie analyse
Ketenanalyse

Participatie:
Participatie werkgroep

De halfjaarlijkse resultaten en emissieverantwoording kunt u lezen via de onderstaande link:
CO2 1e half jaar 2019
CO2 1e half jaar 2020
CO2 1e half jaar 2021


Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder, dit is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).